Wedstrijdreglement NK WFN 2019

 1. De Nederlandse Kampioenschappen WFN worden op zondag 9 juni 2019 georganiseerd door ‘’Wieler Comité Lepelstraat’’, als uitvoerend lid in opdracht van de ‘’Brabantse Wieler Federatie’’, die op haar beurt lid is van de WFN, hierna gezamenlijk te noemen de “organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
 2. Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door:

– Amateurs A en B en Sportklasse en Masters A en B van één der vrije wielerbonden
– Amateurs en Sportklasse en Masters van de KNWU
– Amateur en Sportklasse Vrouw van de KNWU of van één der vrije wielerbonden
– Een daglicentiehouder, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (mits niet in bezit van een andere licentie). Afname daglicentie ter plekke voor € 5,-.

– De deelnemer moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Licenties van buitenlandse bonden worden onder die voorwaarde geaccepteerd.

                       – Geen deelname door een renner die in het bezit is van een wielerlicentie waarvan de categorie strijdig is met bovenstaande (o.a. geen Elite/Beloften man/vrouw).

 1. Het uitreiken van de rugnummers heeft plaats in de permanence. De rugnummers kunnen van 1,5 uur voor tot uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven starttijd worden afgehaald.
 2. De rugnummers dienen door de deelnemer zelf te worden afgehaald, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) op vertoon van de licentie.
 3. De rugnummers dienen goed zichtbaar voor de jury te worden opgespeld, rechts achter op het shirt. Alle hoeken dienen vast te zitten. Het is niet toegestaan de rugnummers te verkleinen.
 4. Kleedgelegenheid bevindt zich op het Sportpark Lepelstraatse Boys, Kruisweg 4, Lepelstraat. De permanence/inschrijving bevindt zich in Café-Cafetaria Leonita, Kerkstraat 32, Lepelstraat. De deelnemers dienen de kleedkamers en permanence schoon te houden en afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.
 5. In de omgeving van het parcours is parkeergelegenheid (weiland gelegen aan de Klutsdorpseweg, ongeveer 200 meter van het parcours). Deelnemers en bezoekers dienen de parkeeraanwijzingen van de organisatie te volgen.
 6. De start vindt plaats volgens het tijdschema van het wedstrijdprogramma.
 7. De starttijd kan indien nodig door de jury worden verschoven naar een later tijdstip. Mededelingen hierover worden door de omroeper aangekondigd.
 8. Iedere renner dient 10 minuten voor de starttijd bij de startlijn aanwezig te zijn. Opstellen 50 meter achter de startlijn voor controle nummers.
 9. Het inrijden op het parkoers tijdens de wedstrijden van andere categorieën is niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot uitsluiting.
 10. De deelnemers dienen zich voorafgaand aan 9 juni 2019 op de hoogte te stellen van de te volgen route. Alle info over het NK staat op brabantsewielerfederatie.nl.
 11. De jury kan, indien door omstandigheden gedwongen, de wedstrijd inkorten of tijdelijk neutraliseren.
 12. Het dragen van een valhelm (schaalhelm) is verplicht.
 13. Het gebruik van opzetsturen of andere toevoegingen aan het stuur is niet toegestaan.
 14. Het meerijden in de volgerskaravaan door personen en/of voertuigen die geen onderdeel uitmaken van de organisatie is verboden.
 15. De wedstrijden worden voorafgegaan door één of meerdere motoren of een auto van de organisatie.
 16. Medische verzorging wordt indien nodig verleend door aanwezige EHBO, evt. terzijde gestaan door de rondearts.
 17. Verzorging langs het parkoers is toegestaan, met uitzondering van 500 meter voor en 300 meter na de finish. Ook is verzorging niet toegestaan op plaatsen waar dat de veiligheid in gevaar kan brengen.
 18. Bij materiaalpech is hulp van langs de kant toegestaan. Tijdens de wedstrijd kan de organisatie een algemene neutrale materiaalwagen inzetten. De deelnemers zijn dan verplicht hun materiaal daar in te leveren.
 19. Renners die de wedstrijd vroegtijdig willen verlaten dienen zich bij de jury af te melden.
 20. De jury kan renners die op een te grote achterstand zijn geraakt uit de wedstrijd nemen of eerder af laten sprinten. De jury zal trachten zoveel mogelijk renners te klasseren.
 21. Het prijzengeld is voor alle officiële WFN-categorieën gelijk en wordt in overleg met de WFN bepaald. Dit is vastgesteld op een beker, bloemen en een kampioenstrui voor de winnaar en medailles en bloemen voor de nummers 2 en 3.
 22. De eerste drie aankomenden dienen zich direct na aankomst van de wedstrijd te melden voor de huldiging op het erepodium. De winnaar, Nederlands Kampioen WFN, ontvangt de nationale trui (model WFN).
 23. Deelname aan de wedstrijden vindt geheel plaats voor eigen risico. De deelnemer accepteert het risico van een ongeval in de wedstrijd en is daarvoor niet door de organisatie verzekerd. De organisatie is niet voor schade aansprakelijk, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld van de organisatie.
 24. Opdrachten en aanwijzingen van de jury en wedstrijdcommissarissen dienen door de renners te worden opgevolgd.
 25. Deelnemer is er mee bekend en stemt er mee in dat de organisatie beeldmateriaal (foto/film) maakt en via haar website en sociale media kanalen kan openbaren. Hier zal op gepaste en respectvolle wijze mee om worden gegaan. Naam en woonplaats van de deelnemer worden in gepubliceerde uitslagen vermeld door de organisatie en door WFN. Verder worden persoonsgegevens van renners niet met derden gedeeld.
 26. De wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, besluiten en nadere bepalingen en instructies van de Wieler breedtesport Federatie Nederland (WFN).
 27. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, eventueel in overleg met de afgevaardigde van de WFN.